Integritetspolicy

Integritetspolicy

Blaq Group AB (nedan Blaq) värnar om din integritet och arbetar för att du som kandidat ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och för att arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd. Har du sökt en tjänst hos oss, eller är en del av Blaqs nätverk genom att skapa ett konto hos oss, ska du alltid veta varför, när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska också vara medveten om de rättigheter du har som medlem i vårt nätverk.

Vilka är personuppgiftsansvariga hos oss?

Blaq Group AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Bolaget är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556932-7090 och har sitt huvudkontor på Regeringsgatan 111, 111 39 Stockholm. Om du som kandidat har frågor eller synpunkter som gäller vår Integritetspolicy, vill veta hur dina personuppgifter hanteras, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till oss på .

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person, direkt eller indirekt.

Personuppgifter som du lämnar till oss:
När du går med i Blaqs nätverk kommer du att lämna viss information om dig själv till oss. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete och/eller titel. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg. Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med registrering.

Personuppgifter som vi samlar in:
Ibland behandlar Blaq också personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du vid registrering har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedinprofil. Om du väljer att göra detta får Blaq tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedinprofil. Blaq får inte någon djupare tillgång till din Linkedinprofil. I det fall du går vidare i en rekryteringsprocess kan Blaq komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss. Det är även möjligt att Blaq kan komma att behandla resultat från personlighets-, begåvnings- och kompetenstester i de fall dessa genomförts.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Din kompetensprofil
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din kompetensprofil som kandidat, och därmed kunna matcha dig mot aktuella uppdrag. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, något du lämnar då du blir en del av vårt nätverk. Skulle du välja att inte lämna ditt samtycke till denna behandling har vi tyvärr ingen möjlighet att spara dina uppgifter eller matcha din profil mot våra uppdrag.

Referenser och testresultat
Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning, alltså från tredje person, så behandlas dessa uppgifter med ditt samtycke.
Om du genomför ett personlighets-, begåvnings- eller kompetenstest i samband med en rekryteringsprocess hos Blaq kommer vi att behandla resultaten av dessa. Denna behandling, och eventuell komplettering av din kompetensprofil, sker utifrån ditt samtycke som laglig grund.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av Blaq som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att behöva dela din information i enlighet med nedan.

 • I det fall du ingår i en rekryteringsprocess kan Blaq komma att dela dina personuppgifter med vår kund, alltså Blaqs uppdragsgivare
 • Vi kan komma att dela din information med interna och externa IT-leverantörer. Även andra leverantörer som Blaq väljer att anlita kan komma att ta del av din information, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra sina åtaganden till Blaq.

Hur länge sparar Blaq dina personuppgifter?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som din profil är relevant för den typ av rekryteringsprocesser vi genomför. Vi gallrar våra uppgifter regelbundet och när vi bedömer att dina personuppgifter inte längre är relevanta så raderar vi dem.
Viss information kan behållas efter att vi raderat dem pga. lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.
Vid all behandling och lagring av personuppgifter, iakttas sekretess och relevant nivå på organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder baserat på risk och känslighet i de uppgifter som behandlas.

Dina rättigheter som registrerad i Blaqs nätverk

Som registrerad har du vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig eller vårt dataskyddsombud.

Återkalla samtycke:
Du har rätt att återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.

Rätt till tillgång:
Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling. Rätt till att få ut dina personuppgifter förutsätter att din identitet kan styrkas.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

Rätt till radering:
Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller när:

  • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlas för
  • Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling
  • Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling
  • Personuppgifterna behandlats utan laglig grund
  • En rättslig förpliktelse kräver radering, och Blaq omfattas av sådan plikt.

Blaq raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Blaq inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut. Rätt till radering förutsätter att din identitet kan styrkas.

Rätt till begränsning av behandling:
Du har under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av Blaqs behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och Blaq därmed måste kontrollera detta.

Rätt att inge klagomål:
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ändringar i Blaqs Integritetspolicy

Blaq förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår policy ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på www.blaq.se

Kund? Kandidat?

Kund?

Executive Search – Kontakta Jacob Dickens
0700-92 69 25,

Rekrytering – Kontakta Carl Tullberg
0700-92 39 05,

Interim Management – Kontakta Mattias Katzenstein
0701-555 444,

Kandidat?

Vi uppskattar spontanansökningar! Har vi ett aktuellt eller framtida uppdrag som matchar din profil hör vi av oss!

Lediga jobb
Skicka in ditt CV/Spontanansökan
Aktuella konsultuppdrag
Skicka in ditt konsult-CV/Spontanansökan
För att löpande se våra aktuella uppdrag, följ oss gärna på Linkedin.